آینه کاری طرح لوزی
متر مربع
390هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 440 هزار تومان

 • رنگ دودی - آبی 575 هزار تومان

 • این طرح داری اندازه های استاندارد نیز می باشد

 • هزینه نصب متر مربع 120 هزار تومان

آینه کاری طرح الماس
آینه کاری طرح الماس
متر مربع
690هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 740هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 820 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح سیزل
آینه کاری طرح سیزل
متر مربع
1185هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 1230 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1260هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای
آینه کاری طرح نیزه ای
متر مربع
740هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی- مسی 770 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 860 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح بازوبندی
آینه کاری طرح بازوبندی
متر مربع
780هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 830 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 910 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150هزار تومان

آینه کاری طرح خشتی
آینه کاری طرح خشتی
متر مربع
780هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 830 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 910 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح شش ضلعی
آینه کاری طرح شش ضلعی
متر مربع
850هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 900 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 990 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140هزار تومان

آینه کاری طرح اریب
آینه کاری طرح اریب
متر مربع
620هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 670 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 750 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح خورشیدی
آینه کاری طرح خورشیدی
متر مربع
920هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 970 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1080 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح نامنظم
آینه کاری طرح نامنظم
متر مربع
440هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 490 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 575 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار توما

آینه کاری طرح آجری
آینه کاری طرح آجری
متر مربع
690هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 890 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح رویال
آینه کاری طرح رویال
متر مربع
760هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 800 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 920 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح شاخسار
متر مربع
1060هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 1140 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1270 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح گل
آینه کاری طرح گل
متر مربع
780هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 830 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 910 هزار تومان

 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح ماندلا
آینه کاری طرح ماندلا
متر مربع
780هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 830 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 910 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح حجمی
متر مربع
1020هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 1070 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1390 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 300 هزار تومان

آینه کاری طرح کلاسیک
آینه کاری طرح کلاسیک
متر مربع
390هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 440 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 575 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 120 هزار تومان

آینه کاری طرح افشان
آینه کاری طرح افشان
متر مربع
910هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 990 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1120 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح ساویس
آینه کاری طرح ساویس
متر مربع
725هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 850 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح لوزی منحنی
آینه کاری طرح لوزی منحنی
متر مربع
1800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 2 میلیون تومان
 • رنگ دودی - آبی 2150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح سه وجهی
آینه کاری طرح سه وجهی
متر مربع
800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 850 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 930 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح شکسته
آینه کاری طرح شکسته
متر مربع
740هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 780 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 860 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح کورپ
آینه کاری طرح کورپ
متر مربع
1185هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 1230 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1260 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح آبشاری
آینه کاری طرح آبشاری
متر مربع
570هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

  • هزینه نصب متر مربع 700 هزار تومان
آینه کاری طرح ساچلی
آینه کاری طرح ساچلی
متر مربع
1800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 2 میلیون تومان
 • رنگ دودی - آبی 2150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای جدید
آینه کاری طرح نیزه ای جدید
متر مربع
850هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 900 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 990 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح لنسر
آینه کاری طرح لنسر
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع هزار تومان

آینه کاری طرح آونگ
آینه کاری طرح آونگ
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

  • هزینه نصب متر مربع هزار تومان
آینه کاری طرح شفق
آینه کاری طرح شفق
متر مربع
860هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 920 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1020 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح برزو
آینه کاری طرح برزو
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع هزار تومان

آینه کاری طرح نامنظم
آینه کاری طرح نامنظم
متر مربع
440هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 490 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 575 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح تاج
آینه کاری طرح تاج
متر مربع
1185هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 1230 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1260 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح زرنگار
آینه کاری طرح زرنگار
متر مربع
725هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 850 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح تارا
آینه کاری طرح تارا
متر مربع
725هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 850 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح ونوس
آینه کاری طرح ونوس
متر مربع
530هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 575 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 660 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح سورنا
آینه کاری طرح سورنا
متر مربع
725هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 850 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح فلورا
آینه کاری طرح فلورا
متر مربع
1060هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 1140 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1270 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح آیسل
آینه کاری طرح آیسل
متر مربع
1800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 2 میلیون تومان
 • رنگ دودی - آبی 2150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح آرژان
آینه کاری طرح آرژان
متر مربع
850هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 900 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 990 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح رماک
آینه کاری طرح رماک
متر مربع
910هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 990 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1120 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح روبینا
آینه کاری طرح روبینا
متر مربع
910هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 990 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1120 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح آیسل
آینه کاری طرح آیسل
متر مربع
1800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 2 میلیون تومان
 • رنگ دودی - آبی 2150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح پرنیا
آینه کاری طرح پرنیا
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت این طرح استعلام شود

 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح روناک
آینه کاری طرح روناک
متر مربع
920هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 970 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1080 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح تابان
آینه کاری طرح تابان
متر مربع
830هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 900 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1010 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو ستون
آینه کاری طرح پرتو ستون
متر مربع
890هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 990 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1100 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح تینا
آینه کاری طرح تینا
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 0 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 0 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 0 هزار تومان

آینه کاری طرح اریب ستون
آینه کاری طرح اریب ستون
متر مربع
740هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 830 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 930 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح آذرخش
آینه کاری طرح آذرخش
متر مربع
1010هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 1100 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1220 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح آرتمیس
آینه کاری طرح آرتمیس
متر مربع
860هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 920 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1020 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح شاران
آینه کاری طرح شاران
متر مربع
1800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 2 میلیون تومان
 • رنگ دودی - آبی 2150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو
آینه کاری طرح پرتو
متر مربع
740هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 830 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 930 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح تاویار
آینه کاری طرح تاویار
متر مربع
740هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 830 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 930 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح برزین
آینه کاری طرح برزین
متر مربع
890هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 990 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1100 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح بهدیس
آینه کاری طرح بهدیس
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 0 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 0 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  0 هزار تومان

آینه کاری طرح ماهور
آینه کاری طرح ماهور
متر مربع
680هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی-مسی 690 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 780 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان