آینه کاری طرح لوزی
متر مربع
610هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 740 هزار تومان

 • رنگ برنز-دودی - آبی 880 هزار تومان

 • این طرح داری اندازه های استاندارد نیز می باشد

 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح الماس
آینه کاری طرح الماس
متر مربع
1067هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1130 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1270 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح سیزل
آینه کاری طرح سیزل
متر مربع
1820هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1880 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1940 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای
آینه کاری طرح نیزه ای
متر مربع
1130هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی- مسی 1160 هزار تومان
 • رنگ برنز- دودی - آبی 1320 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح بازوبندی
آینه کاری طرح بازوبندی
متر مربع
0هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 0 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 0 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع0 هزار تومان

آینه کاری طرح خشتی
آینه کاری طرح خشتی
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 0 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 0 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 0هزار تومان

آینه کاری طرح شش ضلعی
آینه کاری طرح شش ضلعی
متر مربع
1320هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1350 هزار تومان
 • رنگ برنز- دودی - آبی 1520 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح اریب
آینه کاری طرح اریب
متر مربع
955هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1030 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح خورشیدی
آینه کاری طرح خورشیدی
متر مربع
1420هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1480 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1660 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح نامنظم
آینه کاری طرح نامنظم
متر مربع
670هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 880 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار توما

آینه کاری طرح آجری
آینه کاری طرح آجری
متر مربع
1070هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1160 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1350 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح رویال
آینه کاری طرح رویال
متر مربع
1160هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1235 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1420 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح شاخسار
متر مربع
1640هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1750 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1940 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح گل
آینه کاری طرح گل
متر مربع
1203هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1270 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1404 هزار تومان

 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح ماندلا
آینه کاری طرح ماندلا
متر مربع
1203هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1270 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1404هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح حجمی
متر مربع
1570هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1660 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 2140 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح کلاسیک
آینه کاری طرح کلاسیک
متر مربع
610هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 740 هزار تومان

 • رنگ برنز-دودی - آبی 880 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح افشان
آینه کاری طرح افشان
متر مربع
1400هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1520 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1710 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح ساویس
آینه کاری طرح ساویس
متر مربع
1120هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1160 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1300 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

طرح لوزی
آینه کاری طرح لوزی منحنی
متر مربع
2790هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 3040 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 3320 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح سه وجهی
آینه کاری طرح سه وجهی
متر مربع
1260هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1300 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1430 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح شکسته
متر مربع
1130هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1203 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1320 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح کورپ
آینه کاری طرح کورپ
متر مربع
1820هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1880 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1940 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح آبشاری
آینه کاری طرح آبشاری
متر مربع
880هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

  • هزینه نصب متر مربع 1 میلیون تومان
طرح ساچلی
آینه کاری طرح ساچلی
متر مربع
2800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 3042 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 3250 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای جدید
آینه کاری طرح نیزه ای جدید
متر مربع
1320هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1350 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1520 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح لنسر
متر مربع
2800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 3042 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی-آبی 3250 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح آونگ
آینه کاری طرح آونگ
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

  • هزینه نصب متر مربع 0 هزار تومان
آینه کاری طرح شفق
آینه کاری طرح شفق
متر مربع
1320هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1420 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1570 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع200 هزار تومان

آینه کاری طرح برزو
آینه کاری طرح برزو
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع هزار تومان

آینه کاری طرح نامنظم
آینه کاری طرح نامنظم
متر مربع
670هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 880 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح تاج
متر مربع
1820هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1880 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1940 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح زرنگار
آینه کاری طرح زرنگار
متر مربع
1120هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1160 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1300 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح تارا
آینه کاری طرح تارا
متر مربع
1120هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1160 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1300 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح ونوس
آینه کاری طرح ونوس
متر مربع
810هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 880 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1010 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح سورنا
آینه کاری طرح سورنا
متر مربع
1120هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1160 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1300 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع200 هزار تومان

آینه کاری طرح فلورا
آینه کاری طرح فلورا
متر مربع
1640هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1750 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1940 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح آیسل
آینه کاری طرح آیسل
متر مربع
2800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 3042 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 3250 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع200 هزار تومان

آینه کاری طرح آرژان
آینه کاری طرح آرژان
متر مربع
1320هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1350 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1520 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح رماک
آینه کاری طرح رماک
متر مربع
1400هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1520 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1710 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع200 هزار تومان

آینه کاری طرح روبینا
آینه کاری طرح روبینا
متر مربع
1400هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1520 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1710 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح آیسل
آینه کاری طرح آیسل
متر مربع
2800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 3042 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 3250 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

طرح پرنیان
آینه کاری طرح پرنیان
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت این طرح استعلام شود

 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح روناک
متر مربع
1420هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1480 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1660 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح تابان
آینه کاری طرح تابان
متر مربع
1270هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1380 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1560 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو ستون
آینه کاری طرح پرتو ستون
متر مربع
1350هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1520 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1690 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح تینا
آینه کاری طرح تینا
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 0 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 0 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 0 هزار تومان

آینه کاری طرح اریب ستون
آینه کاری طرح اریب ستون
متر مربع
1130هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1270 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1440 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع200 هزار تومان

آینه کاری طرح آذرخش
آینه کاری طرح آذرخش
متر مربع
1560هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1680 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1860 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع200 هزار تومان

آینه کاری طرح آرتمیس
آینه کاری طرح آرتمیس
متر مربع
1320هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1420 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1570 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح شاران
آینه کاری طرح شاران
متر مربع
2790هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 3040 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 3320 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع200 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو
آینه کاری طرح پرتو
متر مربع
1130هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1270 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1440 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع200 هزار تومان

طرح تاویار
آینه کاری طرح تاویار
متر مربع
1130هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1270 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1440 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح برزین
آینه کاری طرح برزین
متر مربع
1350هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1520 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1690 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200هزار تومان

آینه کاری طرح بهدیس
آینه کاری طرح بهدیس
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 0 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 0 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  0 هزار تومان

آینه کاری طرح ماهور
آینه کاری طرح ماهور
متر مربع
1047هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1170 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1203 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200هزار تومان

آینه کاری طرح آسو
متر مربع
680هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 890 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح آکاردئون
آینه کاری طرح آکاردئون
متر مربع
1320هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1350 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1520 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200هزار تومان

آینه کاری طرح آگرین
متر مربع
955هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1030 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  200 هزار تومان

آینه کاری طرح آلیس
متر مربع
1131هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1270 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1437 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200هزار تومان

آینه کاری طرح آماندا
متر مربع
955هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1030 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح برلیان
آینه کاری طرح برلیان
متر مربع
1120هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1165 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1300 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح پاپیون
آینه کاری طرح پاپیون
متر مربع
1320هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1352 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1521 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  200 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو
آینه کاری طرح پرتو
متر مربع
1130هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1270هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1440 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح تاویار
آینه کاری طرح تاویار
متر مربع
1130هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1270 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1440 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح جاجیم
آینه کاری طرح جاجیم
متر مربع
955هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1030 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح حجمی
متر مربع
1570هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1660 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 2140 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  200 هزار تومان

آینه کاری طرح حصیر
متر مربع
680هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 890 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح دلوین
آینه کاری طرح دلوین
متر مربع
955هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1030 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح دیبا
آینه کاری طرح دیبا
متر مربع
955هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1030 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح راشل
متر مربع
955هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1030 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  200 هزار تومان

آینه کاری طرح رایان
متر مربع
680هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 890 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح رزا
آینه کاری طرح رزا
متر مربع
1420هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1482 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1660 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح روبان
آینه کاری طرح دیبا
متر مربع
955هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1030 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح روبیک
آینه کاری طرح روبیک
متر مربع
741هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 806 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1015 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  200 هزار تومان

آینه کاری طرح شاپرک
آینه کاری طرح شاپرک
متر مربع
955هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1030 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح سایدا
آینه کاری طرح سایدا
متر مربع
680هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 890 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

شاپرک
آینه کاری طرح غزال
متر مربع
1320هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1352 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1521 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح فیش
آینه کاری طرح فیش
متر مربع
1420هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1482 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1660 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  200 هزار تومان

آینه کاری طرح کارن
آینه کاری طرح کارن
متر مربع
1131هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1270 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1437 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح کریستال
آینه کاری طرح کریستال
متر مربع
1131هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1205 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1320 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح گیسو
آینه کاری طرح گیسو
متر مربع
1131هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1270 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1437 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح لاوین
آینه کاری طرح لاوین
متر مربع
1320هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1350 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1520 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  200 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای
متر مربع
1130هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1160 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1320 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح هورا
متر مربع
680هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 890 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح هیلدا
متر مربع
680هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 760 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 890 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

طرح روشا
آینه کاری طرح روشا
متر مربع
1405هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1521 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1710 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

آینه کاری طرح ربان
متر مربع
1120هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1165 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1300 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان

طرح کاج
آینه کاری طرح کاج
متر مربع
1131هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1270 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1437 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 200 هزار تومان