آینه کاری طرح لوزی
متر مربع
340هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 385 هزار تومان

 • رنگ دودی - آبی 500 هزار تومان

 • این طرح داری اندازه های استاندارد نیز می باشد

 • هزینه نصب متر مربع 120 هزار تومان

آینه کاری طرح الماس
آینه کاری طرح الماس
متر مربع
600هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 640 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 710 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح سیزل
آینه کاری طرح سیزل
متر مربع
1030هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 1070 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1100 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای
آینه کاری طرح نیزه ای
متر مربع
640هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 670 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 750 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح بازوبندی
آینه کاری طرح بازوبندی
متر مربع
680هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی  720 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 790 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150هزار تومان

آینه کاری طرح خشتی
آینه کاری طرح خشتی
متر مربع
680هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 720 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 790 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح شش ضلعی
آینه کاری طرح شش ضلعی
متر مربع
740هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 780هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 860 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140هزار تومان

آینه کاری طرح اریب
آینه کاری طرح اریب
متر مربع
540هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 580هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 650 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح خورشیدی
آینه کاری طرح خورشیدی
متر مربع
800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 840 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 940 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح نامنظم
آینه کاری طرح نامنظم
متر مربع
385هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 430 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 500 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار توما

آینه کاری طرح آجری
آینه کاری طرح آجری
متر مربع
600هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 660 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 770 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح رویال
آینه کاری طرح رویال
متر مربع
660هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 700 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 800 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح شاخسار
متر مربع
920هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 990 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1100 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح گل
آینه کاری طرح گل
متر مربع
680هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 720 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 790 هزار تومان

   

 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح ماندلا
آینه کاری طرح ماندلا
متر مربع
680هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 720 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 790 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح حجمی
متر مربع
890هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 930 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1210هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 300 هزار تومان

آینه کاری طرح کلاسیک
آینه کاری طرح کلاسیک
متر مربع
340هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 385 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 500 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 120 هزار تومان

آینه کاری طرح افشان
آینه کاری طرح افشان
متر مربع
790هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 860 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 970 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح ساویس
آینه کاری طرح ساویس
متر مربع
630هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 660 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 740 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح لوزی منحنی
آینه کاری طرح لوزی منحنی
متر مربع
1570هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 1700هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1870 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح سه وجهی
آینه کاری طرح سه وجهی
متر مربع
700هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 740 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 810 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح شکسته
آینه کاری طرح شکسته
متر مربع
640هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 680 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 750 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح کورپ
آینه کاری طرح کورپ
متر مربع
1030هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 1070 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1100 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح آبشاری
آینه کاری طرح آبشاری
متر مربع
495هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

  • هزینه نصب متر مربع 700 هزار تومان
آینه کاری طرح ساچلی
آینه کاری طرح ساچلی
متر مربع
1570هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 1700 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1870 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای جدید
آینه کاری طرح نیزه ای جدید
متر مربع
740هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 780هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 860 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح لنسر
آینه کاری طرح لنسر
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع هزار تومان

آینه کاری طرح آونگ
آینه کاری طرح آونگ
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

  • هزینه نصب متر مربع هزار تومان
آینه کاری طرح شفق
آینه کاری طرح شفق
متر مربع
750هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 800 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 890 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح برزو
آینه کاری طرح برزو
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع هزار تومان

آینه کاری طرح نامنظم
آینه کاری طرح نامنظم
متر مربع
385هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 430 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 500 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح تاج
آینه کاری طرح تاج
متر مربع
1030هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 1070 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1100 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح زرنگار
آینه کاری طرح زرنگار
متر مربع
630هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 660 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 740 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح تارا
آینه کاری طرح تارا
متر مربع
630هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 660 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 740 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح ونوس
آینه کاری طرح ونوس
متر مربع
460هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 500 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 570 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح سورنا
آینه کاری طرح سورنا
متر مربع
630هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 660 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 740 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح فلورا
آینه کاری طرح فلورا
متر مربع
920هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی  990 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1100 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح آیسل
آینه کاری طرح آیسل
متر مربع
1570هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 1700 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1870 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح آرژان
آینه کاری طرح آرژان
متر مربع
740هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 780 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 860 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح رماک
آینه کاری طرح رماک
متر مربع
790هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 860 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 970 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح روبینا
آینه کاری طرح روبینا
متر مربع
790هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی  860 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 970 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح آیسل
آینه کاری طرح آیسل
متر مربع
1570هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 1700 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1870 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح پرنیا
آینه کاری طرح پرنیا
متر مربع
440هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 470 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 540 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح روناک
آینه کاری طرح روناک
متر مربع
800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 840 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 940 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح تابان
آینه کاری طرح تابان
متر مربع
720هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی  780 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 880 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو ستون
آینه کاری طرح پرتو ستون
متر مربع
770هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 860 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 960 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح تینا
آینه کاری طرح تینا
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 0 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 0 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 0 هزار تومان

آینه کاری طرح اریب ستون
آینه کاری طرح اریب ستون
متر مربع
640هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 720 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 810 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح آذرخش
آینه کاری طرح آذرخش
متر مربع
880هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی  950 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1060 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 160 هزار تومان

آینه کاری طرح آرتمیس
آینه کاری طرح آرتمیس
متر مربع
750هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 800 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 890 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح شاران
آینه کاری طرح شاران
متر مربع
1570هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 1700 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 1870 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو
آینه کاری طرح پرتو
متر مربع
640هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 720 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 810 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح تاویار
آینه کاری طرح تاویار
متر مربع
640هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی  720 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 810 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 150 هزار تومان

آینه کاری طرح برزین
آینه کاری طرح برزین
متر مربع
770هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 860 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 960 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان

آینه کاری طرح بهدیس
آینه کاری طرح بهدیس
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 0 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 0 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  0 هزار تومان

آینه کاری طرح ماهور
آینه کاری طرح ماهور
متر مربع
590هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 600 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 680 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 140 هزار تومان