آینه کاری طرح لوزی
متر مربع
510هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 570 هزار تومان

 • رنگ برنز-دودی - آبی 750 هزار تومان

 • این طرح داری اندازه های استاندارد نیز می باشد

 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح الماس
آینه کاری طرح الماس
متر مربع
900هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 960 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1070 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح سیزل
آینه کاری طرح سیزل
متر مربع
1540هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1600 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1640 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای
آینه کاری طرح نیزه ای
متر مربع
960هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی- مسی 1 میلیون تومان
 • رنگ برنز- دودی - آبی 1120 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح بازوبندی
آینه کاری طرح بازوبندی
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 0 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 0 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع0 هزار تومان

آینه کاری طرح خشتی
آینه کاری طرح خشتی
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 0 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 0 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 0هزار تومان

آینه کاری طرح شش ضلعی
آینه کاری طرح شش ضلعی
متر مربع
1110هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1170 هزار تومان
 • رنگ برنز- دودی - آبی 1290 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح اریب
آینه کاری طرح اریب
متر مربع
810هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 870 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 970 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح خورشیدی
آینه کاری طرح خورشیدی
متر مربع
1200هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1260 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1400 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح نامنظم
آینه کاری طرح نامنظم
متر مربع
570هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 640 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 750 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار توما

آینه کاری طرح آجری
آینه کاری طرح آجری
متر مربع
900هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1میلیون تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1160 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح رویال
آینه کاری طرح رویال
متر مربع
990هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1040 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1200 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح شاخسار
متر مربع
1380هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1480 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1650 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح گل
آینه کاری طرح گل
متر مربع
1010هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1080 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1180 هزار تومان

 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح ماندلا
آینه کاری طرح ماندلا
متر مربع
1010هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1080 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1180 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح حجمی
متر مربع
1330هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1390 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1810هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح کلاسیک
آینه کاری طرح کلاسیک
متر مربع
510هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 570 هزار تومان

 • رنگ برنز-دودی - آبی 750 هزار تومان
  • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح افشان
آینه کاری طرح افشان
متر مربع
1180هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1290 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1460 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح ساویس
آینه کاری طرح ساویس
متر مربع
950هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 990 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1100 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح لوزی منحنی
آینه کاری طرح لوزی منحنی
متر مربع
2340هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 2600 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 2800 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح سه وجهی
آینه کاری طرح سه وجهی
متر مربع
1040هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1110هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1210هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح شکسته
آینه کاری طرح شکسته
متر مربع
960هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1010هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1120 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح کورپ
آینه کاری طرح کورپ
متر مربع
1540هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1600 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1640 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح آبشاری
آینه کاری طرح آبشاری
متر مربع
740هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

  • هزینه نصب: _
آینه کاری طرح ساچلی
آینه کاری طرح ساچلی
متر مربع
2340هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 2600 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 2790 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای جدید
آینه کاری طرح نیزه ای جدید
متر مربع
1110هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1170 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1290 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح لنسر
آینه کاری طرح لنسر
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع هزار تومان

آینه کاری طرح آونگ
آینه کاری طرح آونگ
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

  • هزینه نصب متر مربع هزار تومان
آینه کاری طرح شفق
آینه کاری طرح شفق
متر مربع
1120هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1200 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1330 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح برزو
آینه کاری طرح برزو
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع هزار تومان

آینه کاری طرح نامنظم
آینه کاری طرح نامنظم
متر مربع
570هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 640 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 750 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح تاج
آینه کاری طرح تاج
متر مربع
1540هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1600 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1640 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح زرنگار
آینه کاری طرح زرنگار
متر مربع
940هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 990 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1100 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح تارا
آینه کاری طرح تارا
متر مربع
940هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 990هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1100هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح ونوس
آینه کاری طرح ونوس
متر مربع
690هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 750 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 860 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح سورنا
آینه کاری طرح سورنا
متر مربع
940هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 990 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1100 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح فلورا
آینه کاری طرح فلورا
متر مربع
1380هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1480 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1650هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح آیسل
آینه کاری طرح آیسل
متر مربع
2340هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 2600 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 2790 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح آرژان
آینه کاری طرح آرژان
متر مربع
1110هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1170 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1290 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح رماک
آینه کاری طرح رماک
متر مربع
1180هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1290 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1460 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح روبینا
آینه کاری طرح روبینا
متر مربع
1180هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1290 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1460 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح آیسل
آینه کاری طرح آیسل
متر مربع
2340هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 2600 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 2790 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح پرنیا
آینه کاری طرح پرنیا
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت این طرح استعلام شود

 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح روناک
آینه کاری طرح روناک
متر مربع
1200هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1260 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1400 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح تابان
آینه کاری طرح تابان
متر مربع
1080هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1170 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1310 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو ستون
آینه کاری طرح پرتو ستون
متر مربع
1160هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1290 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1430 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح تینا
آینه کاری طرح تینا
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 0 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 0 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 0 هزار تومان

آینه کاری طرح اریب ستون
آینه کاری طرح اریب ستون
متر مربع
960هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1080 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1210 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح آذرخش
آینه کاری طرح آذرخش
متر مربع
1310هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1430 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1590 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح آرتمیس
آینه کاری طرح آرتمیس
متر مربع
1120هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1200 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1330 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح شاران
آینه کاری طرح شاران
متر مربع
2340هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 2600 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 2800هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو
آینه کاری طرح پرتو
متر مربع
960هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1080 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1210 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح تاویار
آینه کاری طرح تاویار
متر مربع
960هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1080 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1210 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح برزین
آینه کاری طرح برزین
متر مربع
1160هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 1290 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1430 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان

آینه کاری طرح بهدیس
آینه کاری طرح بهدیس
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ برنز- طلایی 0 هزار تومان
 • رنگ دودی - آبی 0 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  0 هزار تومان

آینه کاری طرح ماهور
آینه کاری طرح ماهور
متر مربع
885هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی 900 هزار تومان
 • رنگ برنز-دودی - آبی 1010 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 170 هزار تومان