آینه کاری دکوراتیو طرح لوزی
آینه کاری طرح لوزی
متر مربع
885هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1 میلیون تومان

 • رنگ دودی - صورتی 1100 هزار تومان

 • رنگ بلک 1350 هزار تومان

 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

 • این طرح دارای اندازه های استاندارد نیز می باشد

آینه کاری طرح الماس
آینه کاری طرح الماس
متر مربع
1250هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1460 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1530 هزار تومان
 • رنگ بلک 1800 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح سیزل
آینه کاری طرح سیزل
متر مربع
2110هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 2340 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 2400 هزار تومان
 • رنگ بلک 2670 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای
آینه کاری طرح نیزه ای
متر مربع
1430هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی- مسی-برنز 1560 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1650 هزار تومان
 • رنگ بلک 1900 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح بازوبندی
آینه کاری طرح بازوبندی
متر مربع
1430هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1600 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1690 هزار تومان
 • رنگ بلک 1950 هزار تومان

 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح خشتی
آینه کاری طرح خشتی
متر مربع
1430هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1600 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1690 هزار تومان
 • رنگ بلک 1950 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح شش ضلعی
آینه کاری طرح شش ضلعی
متر مربع
1650هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1820 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1970 هزار تومان
 • رنگ بلک 2150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح اریب
آینه کاری طرح اریب
متر مربع
1200هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1470 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1560 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح خورشیدی
آینه کاری طرح خورشیدی
متر مربع
1640هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1860 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1950 هزار تومان
 • رنگ بلک 2200 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح نامنظم
آینه کاری طرح نامنظم
متر مربع
880هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1100 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1180 هزار تومان
 • رنگ بلک 1430 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آجری
آینه کاری طرح آجری
متر مربع
1065هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1320 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1410 هزار تومان
 • رنگ بلک 1690 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح رویال
آینه کاری طرح رویال
متر مربع
1400هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1640 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1730 هزار تومان
 • رنگ بلک 1980 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح شاخسار
متر مربع
1690هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1900 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1990 هزار تومان
 • رنگ بلک 2250 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 350 هزار تومان

آینه کاری طرح گل
آینه کاری طرح گل
متر مربع
1390هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1600 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1690 هزار تومان

 • رنگ بلک 1950 هزار تومان

 • هزینه نصب متر مربع 350 هزار تومان

آینه کاری طرح ماندلا
آینه کاری طرح ماندلا
متر مربع
1390هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1600 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1690 هزار تومان
 • رنگ بلک 1950 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 350 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح حجمی
متر مربع
1870هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1920 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1920 هزار تومان
 • رنگ بلک 2210 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح کلاسیک
آینه کاری طرح کلاسیک
متر مربع
885هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1 میلیون تومان

 • رنگ دودی - صورتی 1100 هزار تومان
 • رنگ بلک 1350 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح افشان
آینه کاری طرح افشان
متر مربع
1430هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1610 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1690 هزار تومان
 • رنگ بلک 1950 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح ساویس
آینه کاری طرح ساویس
متر مربع
1170هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1390 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1470 هزار تومان
 • رنگ بلک 1730 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

طرح لوزی
آینه کاری طرح لوزی منحنی
متر مربع
2800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 3040 هزار تومان
 • رنگ دودی-صورتی 3300 هزار تومان
 • رنگ بلک 3500 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح سه وجهی
آینه کاری طرح سه وجهی
متر مربع
1430هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1650 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1750 هزار تومان
 • رنگ بلک 2 میلیون تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح شکسته
متر مربع
1300هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1530 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1610 هزار تومان
 • رنگ بلک 1880 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح کورپ
آینه کاری طرح کورپ
متر مربع
2080هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 2270 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 2400 هزار تومان
 • رنگ بلک 2570 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آبشاری
آینه کاری طرح آبشاری
متر مربع
880هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

  • هزینه نصب متر مربع 1 میلیون تومان
طرح ساچلی
آینه کاری طرح ساچلی
متر مربع
2800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 3040 هزار تومان
 • رنگ دودی-صورتی 3300 هزار تومان
 • رنگ بلک 3500 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای جدید
آینه کاری طرح نیزه ای جدید
متر مربع
1520هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1820 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1890 هزار تومان
 • رنگ بلک 2030 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح لنسر
متر مربع
2800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 3040 هزار تومان
 • رنگ دودی-صورتی 3300 هزار تومان
 • رنگ بلک 3500 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آونگ
آینه کاری طرح آونگ
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

آینه کاری طرح شفق
آینه کاری طرح شفق
متر مربع
1520هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1820 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1910 هزار تومان
 • رنگ بلک 2170 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح برزو
آینه کاری طرح برزو
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

آینه کاری طرح نامنظم
آینه کاری طرح نامنظم
متر مربع
880هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1100 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1180 هزار تومان
 • رنگ بلک 1430 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح تاج
متر مربع
2080هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 2270 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 2400 هزار تومان
 • رنگ بلک 2570 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح زرنگار
آینه کاری طرح زرنگار
متر مربع
1270هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1500 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1590 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح تارا
آینه کاری طرح تارا
متر مربع
1270هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1500 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1590 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح ونوس
آینه کاری طرح ونوس
متر مربع
950هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1170 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1250 هزار تومان
 • رنگ بلک 1510 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح سورنا
آینه کاری طرح سورنا
متر مربع
1270هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1500 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1590 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح فلورا
آینه کاری طرح فلورا
متر مربع
1690هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1900 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1990 هزار تومان
 • رنگ بلک 2200 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آیسل
آینه کاری طرح آیسل
متر مربع
2800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 3040 هزار تومان
 • رنگ دودی-صورتی 3300 هزار تومان
 • رنگ بلک 3500 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آرژان
آینه کاری طرح آرژان
متر مربع
1650هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1820 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1970 هزار تومان
 • رنگ بلک 2150 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح رماک
آینه کاری طرح رماک
متر مربع
1430هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1610 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1690 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح روبینا
آینه کاری طرح روبینا
متر مربع
1430هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1610 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1690 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آیسل
آینه کاری طرح آیسل
متر مربع
2800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 3040 هزار تومان
 • رنگ دودی-صورتی 3300 هزار تومان
 • رنگ بلک 3500 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

طرح پرنیان
آینه کاری طرح پرنیان
متر مربع
1140هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1265 هزار تومان

 • رنگ دودی-صورتی 1410 هزار تومان

 • رنگ بلک 1550 هزار تومان

 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح روناک
متر مربع
1640هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1900 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1980 هزار تومان
 • رنگ بلک 2240 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح تابان
آینه کاری طرح تابان
متر مربع
1300هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1520 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1630 هزار تومان
 • رنگ بلک 1885 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو ستون
آینه کاری طرح پرتو ستون
متر مربع
1430هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1640 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1770 هزار تومان
 • رنگ بلک 1810 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح تینا
آینه کاری طرح تینا
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

آینه کاری طرح اریب ستون
آینه کاری طرح اریب ستون
متر مربع
1270هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1520 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1610 هزار تومان
 • رنگ بلک 1730 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آذرخش
آینه کاری طرح آذرخش
متر مربع
1790هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1950 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 2130 هزار تومان
 • رنگ بلک 2440 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آرتمیس
آینه کاری طرح آرتمیس
متر مربع
1520هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1820 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1910 هزار تومان
 • رنگ بلک 2210 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح شاران
آینه کاری طرح شاران
متر مربع
2800هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 3040 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 3300 هزار تومان
 • رنگ بلک 3500 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو
آینه کاری طرح پرتو
متر مربع
1170هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1390 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1470 هزار تومان
 • رنگ بلک 1650 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

طرح تاویار
آینه کاری طرح تاویار
متر مربع
1170هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1390 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1470 هزار تومان
 • رنگ بلک 1730 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح برزین
آینه کاری طرح برزین
متر مربع
1430هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1640 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1770 هزار تومان
 • رنگ بلک 1980 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح بهدیس
آینه کاری طرح بهدیس
متر مربع
هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

آینه کاری طرح ماهور
آینه کاری طرح ماهور
متر مربع
1200هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1390 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1470 هزار تومان
 • رنگ بلک 1730 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آسو
متر مربع
880هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1100 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1180 هزار تومان
 • رنگ بلک 1430 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آکاردئون
آینه کاری طرح آکاردئون
متر مربع
1520هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1820 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1890 هزار تومان
 • رنگ بلک 2030 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آگرین
متر مربع
1200هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1470 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1560 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آلیس
متر مربع
1170هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1390 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1470 هزار تومان
 • رنگ بلک 1730 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح آماندا
متر مربع
1200هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1470 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1560 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح برلیان
آینه کاری طرح برلیان
متر مربع
1270هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1500 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1590 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح پاپیون
آینه کاری طرح پاپیون
متر مربع
1520هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1820 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1890 هزار تومان
 • رنگ بلک 2030 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  250 هزار تومان

آینه کاری طرح پرتو
آینه کاری طرح پرتو
متر مربع
1170هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1390 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1470 هزار تومان
 • رنگ بلک 1650 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح تاویار
آینه کاری طرح تاویار
متر مربع
1170هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1390 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1470 هزار تومان
 • رنگ بلک 1730 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح جاجیم
آینه کاری طرح جاجیم
متر مربع
1200هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1470 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1560 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح حجمی
آینه کاری طرح حجمی
متر مربع
1870هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1920 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1920 هزار تومان
 • رنگ بلک 2210 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  250 هزار تومان

آینه کاری طرح حصیر
متر مربع
880هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1100 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1180 هزار تومان
 • رنگ بلک 1430 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح دلوین
آینه کاری طرح دلوین
متر مربع
2080هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 2275 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 2400 هزار تومان
 • رنگ بلک 2600 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح دیبا
آینه کاری طرح دیبا
متر مربع
1200هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1470 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1560 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح راشل
متر مربع
1200هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1470 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1560 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  250 هزار تومان

آینه کاری طرح رایان
متر مربع
880هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1100 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1180 هزار تومان
 • رنگ بلک 1430 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح رزا
آینه کاری طرح رزا
متر مربع
1640هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1900 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1980 هزار تومان
 • رنگ بلک 2240 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح روبان
آینه کاری طرح دیبا
متر مربع
1200هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1470 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1560 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح روبیک
آینه کاری طرح روبیک
متر مربع
1050هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1180 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1270 هزار تومان
 • رنگ بلک 1520 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  250 هزار تومان

آینه کاری طرح شاپرک
آینه کاری طرح شاپرک
متر مربع
1200هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1470 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1560 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح سایدا
آینه کاری طرح سایدا
متر مربع
880هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1100 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1180 هزار تومان
 • رنگ بلک 1430 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

شاپرک
آینه کاری طرح غزال
متر مربع
1520هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1820 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1890 هزار تومان
 • رنگ بلک 2030 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح فیش
آینه کاری طرح فیش
متر مربع
1640هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1900 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1980 هزار تومان
 • رنگ بلک 2240 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع  250 هزار تومان

آینه کاری طرح کارن
آینه کاری طرح کارن
متر مربع
1170هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1390 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1470 هزار تومان
 • رنگ بلک 1730 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح کریستال
آینه کاری طرح کریستال
متر مربع
1300هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1530 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1610 هزار تومان
 • رنگ بلک 1880 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح گیسو
آینه کاری طرح گیسو
متر مربع
1170هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1390 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1470 هزار تومان
 • رنگ بلک 1730 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح لاوین
آینه کاری طرح لاوین
متر مربع
1520هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1820 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1890 هزار تومان
 • رنگ بلک 2030 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح نیزه ای
متر مربع
1430هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1560 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1650 هزار تومان
 • رنگ بلک 1900 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح هورا
متر مربع
880هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1100 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1180 هزار تومان
 • رنگ بلک 1430 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح هیلدا
متر مربع
880هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1100 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1180 هزار تومان
 • رنگ بلک 1430 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

طرح روشا
آینه کاری طرح روشا
متر مربع
1430هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1610 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1690 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

آینه کاری طرح ربان
متر مربع
1270هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1500 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1570 هزار تومان
 • رنگ بلک 1830 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان

طرح کاج
آینه کاری طرح کاج
متر مربع
1170هزار تومان
 • قیمت بالا رنگ نقره ای می باشد

 • رنگ طلایی-مسی-برنز 1390 هزار تومان
 • رنگ دودی - صورتی 1470 هزار تومان
 • رنگ بلک 1730 هزار تومان
 • هزینه نصب متر مربع 250 هزار تومان